Skyeng

Ինչքանո՞վ են Ձեզ ճանաչում Ձեր ընկերները❓

  1. 🖊 Գրեք Ձեր անունը

  2. 🔘 Պատասխանեք հարցերին

  3. 🌐 Վերջում դուք կստանաք հղում (կրկնօրինակեք այն)

  4. 📢 Տարածեք այդ հղումը Ձեր ընկերներին

  5. 🙋‍♂ Ձեր ընկերները կփորձեն ճիշտ պատասխանել հարցերին

  6. 📈 Այն բանից հետո երբ Ձեր ընկերները կպատասխանեն հարցերին ,դուք կարող եք տեսնել արդյունքները Ձեր հղումով անցնելիս